Geen producten (0)
Everycolor gaat zorgvuldig om met uw privacy : doet niets geks met uw gegevens, maar we hebben ze wel nodig om uw bestelling te kunnen leveren.

Dus met andere woorden: Everycolor respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Everycolor zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals post.nl.

Everycolor gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend om haar klanten haar goederen en diensten te leveren;

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Als u op de websites van Everycolor een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een veilige server. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 • Everycolor verkoopt uw gegevens niet
  Everycolor zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen aan de partijen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Everycolor
  Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
 • Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Everycolor gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op de websites van Everycolor geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Everycolor, dan kunt u een e-mail sturen naar info@everycolor.nl. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. 

* * * * * * * * * * *

Everycolor doesn't do anything wicked with your data, but we do need it to deliver your order.

So in other words: Everycolor respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide to us is kept confidential. We use your data to make orders as fast and easy as possible. Otherwise, we will only use this data with your consent. Everycolor will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties involved in processing your order, such as post.nl.

Everycolor only uses the collected data to provide its customers with its goods and services;

 • If you place an order, we need your name, e-mail address, telephone number, delivery address and payment details to carry out your order and keep you informed of its progress.
 • If you create an account on Everycolor's websites, we store your data on a secure server. In your account we store information such as your name and address, telephone number, e-mail address, delivery and payment details, so that you do not have to fill these in with every new order.
 • Data on the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to further develop and improve our site.
 • If you decide to write a review, you can choose whether to include your name or other personal details. We are curious about the opinions of our visitors, but reserve the right not to publish contributions that do not comply with our site conditions.
 • Everycolor does not sell your data. Everycolor will not sell your personal details to third parties and will only make them available to third parties involved in processing your order. Our employees and third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data.
 • Your personal data are safe with Everycolor We appreciate the trust you place in us and we will therefore handle your data with the utmost care.
 • Cookies are small pieces of information stored by your browser on your computer. Everycolor uses cookies to recognise you on your next visit. Cookies enable us to collect information about the use of our services and to improve and adapt them to the wishes of our visitors. Our cookies provide information relating to personal identification. You can set your browser so that you do not receive cookies while shopping on Everycolor's websites.

If you have any questions about Everycolor's Privacy Policy, please email info@everycolor.nl. We will help you further if you need information about your data or if you want to change it.

 

 

Everycolor geht sorgsam mit Ihrer Privatsphäre um: Wir machen nichts Verrücktes mit Ihren Daten, aber wir brauchen sie, um Ihre Bestellung zu liefern.

Also mit anderen Worten: Everycolor respektiert die Privatsphäre aller Nutzer seiner Website und sorgt dafür, dass die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, vertraulich behandelt werden. Wir verwenden Ihre Daten, um Bestellungen so schnell und einfach wie möglich abzuwickeln. Ansonsten verwenden wir diese Daten nur mit Ihrem Einverständnis. Everycolor verkauft Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte und stellt sie nur Dritten zur Verfügung, die an der Bearbeitung Ihrer Bestellung beteiligt sind, wie zum Beispiel post.nl.

Everycolor verwendet die gesammelten Daten nur, um seine Kunden mit seinen Waren und Dienstleistungen zu versorgen;

 • Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, benötigen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre Lieferanschrift und Ihre Zahlungsangaben, um Ihre Bestellung auszuführen und Sie über den Verlauf der Bestellung zu informieren.
 • Wenn Sie auf den Websites von Everycolor ein Konto anlegen, speichern wir Ihre Daten auf einem sicheren Server. In Ihrem Konto speichern wir Informationen wie Ihren Namen und Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Liefer- und Zahlungsdaten, damit Sie diese nicht bei jeder neuen Bestellung ausfüllen müssen.
 • Daten über die Nutzung unserer Website und das Feedback unserer Besucher helfen uns, unsere Website weiterzuentwickeln und zu verbessern.
 • Wenn Sie sich entschließen, eine Bewertung zu schreiben, können Sie wählen, ob Sie Ihren Namen oder andere persönliche Daten angeben möchten. Wir sind neugierig auf die Meinungen unserer Besucher, behalten uns aber das Recht vor, Beiträge, die nicht den Bedingungen unserer Website entsprechen, nicht zu veröffentlichen.
 • Everycolor verkauft Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte und gibt sie nur an Dritte weiter, die an der Abwicklung Ihrer Bestellung beteiligt sind. Unsere Mitarbeiter und von uns beauftragte Dritte sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu wahren.
 • Ihre persönlichen Daten sind bei Everycolor sicher Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, das Sie uns entgegenbringen, und wenden äußerste Sorgfalt an, um Ihre Angaben zu schützen.

Cookies sind kleine Informationseinheiten, die von Ihrem Browser auf Ihrem Computer gespeichert werden. Everycolor verwendet Cookies, um Sie bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen. Cookies ermöglichen es uns, Informationen über die Nutzung unserer Dienste zu sammeln und diese zu verbessern und an die Bedürfnisse unserer Besucher anzupassen. Unsere Cookies liefern Informationen zur persönlichen Identifizierung. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie keine Cookies erhalten, wenn Sie auf den Websites von Everycolor einkaufen.

Wenn Sie Fragen zu den Datenschutzbestimmungen von Everycolor haben, senden Sie bitte eine E-Mail an info@everycolor.nl. Wir werden Ihnen weiterhelfen, wenn Sie Informationen über Ihre Daten benötigen oder diese ändern möchten.


   

 

   


   

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.