Geen producten (0)
Geen producten (0)
Om het juiste penseel te kunnen kiezen is vooral belangrijk met welke verf je werkt: olieverf, acryl- en aquarelverf  verschillen zo sterk in consistentie en manier van verwerken dat ze allemaal hun eigen penselen vragen.

Penselen voor aquarel:

Belangrijk is dat het penseel veel verf opneemt, en die via de punt ook weer mooi op papier laat vloeien. Penselen voor aquarel zijn daarom bijna altijd rond. En een mooie, niet spijtende punt is belangrijk.

Voor grote oppervlakken gebruik je een verwaspenseel, dat heeft een extra bol “buikje” dat heel veel verf kan bevatten.

Traditioneel worden aquarelpenselen gemaakt van (Kolinsky-) marter, roodmarter of eekhoornhaar.  Maar deze dieren worden speciaal voor de penseel- en bontindustratie gefokt en gedood vanwege hun pels.

Er zijn prima synthetische alternatieven  te koop, zoals de Zen-serie van Royal en Langnickel, en van Da Vinci.

Wij verkopen dan ook geen natuurharen penselen van eekhoorn- of marterhaar.

Een uitzondering hierop zijn de penselen die wij in bijvoorbeeld een partij met andere goederen binnenkrijgen. Het alternatief zou zijn om ze weg te gooien een dan is  het dier helemaal voor niets gestorven!

Penselen voor acrylverf:

Bij penselen voor acryl hebben we dit dilemma gelukkig niet. Ze zijn vrijwel altijd synthetisch, omdat de acrylverf natuurlijk haar aantast.

Er zijn verschillende vormen penselen: platte, ronde en kattentongpenselen, ieder met hun eigen toets. En daarnaast zijn er spalters. Deze worden gebruikt om te gronderen, vernissen of marmeren. Ze zijn ideaal om grote vlakken mee op te zetten.

Penselen voor olieverf:

Deze zijn meestal van rund- en varkenshaar, afkomstig uit de vlees- en zuivelindustrie. Maar ook hier zijn er goede synthetische alternatieven. Runderharen penselen zijn goede olieverfpenselen. Het is  veerkrachtig en soepel haar. Varkenshaar is lekker dik, goed voor stevige toetsen.   Penselen voor olieverf hebben dezelde vormen als hierboven beschreven bij acrylverf.

Onderhoud

Je wil natuurlijk dat je dure penselen lang meegaan. Daar heb  je zelf invloed op door ze goed te gebruiken en te onderhouden. Vooral bij gebruik van verf die snel en watervast opdroogt (bijvoorbeeld acrylverf) moeten de penselen tussen de werkzaamheden door regelmatig nat gehouden of schoongemaakt worden om indrogen van de verf te voorkomen.
Tijdens het werken kunnen olieverfpenselen worden uitgespoeld in terpentine. Laat zachtharige penselen nooit op de punt in het oplosmiddel staan. De haarbundel kan onherstelbaar beschadigd worden.

Na het schilderen kunnen de penselen worden schoongemaakt:

 • Veeg het penseel eerst af met een doekje of een krant. Vooral bij gebruik van dikkere verfsoorten de restanten verf vanuit de huls voorzichtig naar de top van de haarbundel drukken.
 • Resten van waterverdunbare verf uitspoelen in water. Stamp hierbij niet met de haarbundel op de bodem van de waterpot. Met name zachtere haarsoorten kunnen afbreken op de rand van de huls. Olieverfresten uitspoelen in terpentine.
 • Was vervolgens het penseel voorzichtig in de handpalm met zachte huishoudzeep (liever geen afwasmiddel, dat ontvet de penseel) en lauw water tot het schuim volkomen schoon is. Druk niet te hard met de haarbundel in de hand, met name zachtere haarsoorten kunnen afbreken op de rand van de huls.
 • Grondig naspoelen met schoon water en uitslaan.
 • Breng met de vingers de haarbundel terug in de oorspronkelijke vorm.
 • Spalters willen graag hangend drogen, alle andere penselen plat tot ze droog zijn
 • Wegzetten in een pot met de haren naar boven (spalters laten hangen).

Aquarelpenselen maak je schoon met water. Nooit warm water gebruiken, dat is slecht voor het haar.

Choosing the right brush is especially important with which paint you work: oil paints, acrylics and watercolors differ so much in consistency and way of processing that they all require their own brushes.

Brushes for watercolour

It is important that the brush absorbs a lot of paint, and that it also flows nicely onto the paper via the tip. Brushes for watercolor are therefore almost always round. And a nice, not sorry point is important.

For large surfaces, use a wash brush, which has an extra ball of “tummy” that can hold a lot of paint.

Traditionally, watercolor brushes are made from (Kolinsky) marten, red marten or squirrel hair. But these animals are bred and killed especially for the brush and fur industry for their fur.

There are excellent synthetic alternatives on the market, such as the Zen series from Royal and Langnickel, and from Da Vinci.

We therefore do not sell natural hair brushes made of squirrel or sable hair.

An exception to this are the brushes that we receive in, for example, a batch with other goods. The alternative would be to throw them away and then the animal has died completely for nothing!

Brushes for acrylic paint

Fortunately, we do not have this dilemma with brushes for acrylic. They are almost always synthetic, as the acrylic paint will damage natural hair.

There are different shapes of brushes: flat, round and cat tongue brushes, each with its own touch. And in addition, there are spalters. These are used for priming, varnishing or marbling. They are ideal for setting up large surfaces.

Brushes for oil paints

These are usually made of beef and pig bristles, from the meat and dairy industry. But here too there are good synthetic alternatives. Beef bristle brushes are good oil paint brushes. It is  resilient and supple hair. Pig bristles are nice and thick, good for firm keys. Brushes for oil paint have the same shapes as described above for acrylic paint.

Maintenance

Of course you want your expensive brushes to last a long time. You can influence this yourself by using and maintaining them properly. Especially when using paint that dries quickly and waterproof (for example acrylic paint), the brushes must be kept wet or cleaned regularly between work to prevent the paint from drying out.
While working, oil paint brushes can be rinsed in white spirit. Never leave soft-haired brushes on the tip in the solvent. The hair bundle can be irreparably damaged.

After painting, the brushes can be cleaned:

 • Wipe the brush with a cloth or newspaper first. Especially when using thicker types of paint, carefully press the remnants of paint from the sleeve to the top of the hair bundle.
 • Rinse residues of water-dilutable paint in water.
 • Do not stamp the hair bundle on the bottom of the water pot. In particular, softer hair types can break on the edge of the sleeve.
 • Rinse oil paint residue in white spirit.
 • Then wash the brush gently in the palm of your hand with mild household soap (preferably not washing up liquid, which degreases the brush) and lukewarm water until the foam is completely clean.
 • Do not press too hard with the hair bundle in hand, especially softer hair types can break on the edge of the sleeve.
 • Rinse thoroughly with clean water and wipe.
 • Use your fingers to return the bundle of hair to its original shape.
 • Spalters like to hang to dry, all other brushes flat until dry
 • Put away in a pot with the hairs upwards (leave spalters hanging).

Watercoluor brushes are cleaned with water. Never use hot water, it is bad for the hair.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.