Geen producten (0)
Over Everycolor

 

Sinds 2016 verkoopt Everycolor kunstenaarsmaterialen: kleurpotloden, pastelkrijt, papier, verf, tekenmaterialen, grafiekbenodigdheden, losse pigmenten etc. van uitsluitend A-merken. Als een van weinigen in Nederland verkopen we Prismacolor Premier kleurpotloden los en in sets. Daarnaast kwaliteitsmerken Unison en Sennelier voor inkt, soft- en oliepastels. Voor de inkt, losse potloden van Faber Castell en de Sennelier producten rekenen we de laagste prijs van Nederland. De houtskool- en grafietpotloden van Generals worden tot de absolute top gerekend en zijn in Nederland alleen bij ons verkrijgbaar.  Ook J.Herbin en Wallace and Seymour vind je alleen bij Everycolor.

Een deel van het assortiment is vast, maar andere artikelen kunnen slechts eenmalig beschikbaar zijn. Wekelijks komen er nieuwe items binnen. 

Wilt u advies of informatie, of zoekt u iets wat niet in de webshop staat? Bel +31617772021 of +31182632082 of mail naar info@everycolor.nl

 

Producten

Natuurlijk verkopen wij de bekende merken zoals; Tombow, Conté a Paris, Derwent, Caran d Ache, Faber Castell, Unison, Sennelier, Panpastel, Stabilo en Prismacolor. Wij proberen bij introductie van nieuwe kleuren of nieuwe producten van deze fabrikanten deze als eerste op de Nederlandse markt aan te kunnen bieden. Maar… we zijn ook voortdurend op zoek naar in Nederland andere minder bekende fabrikanten van kunstenaarsmaterialen zoals het Amerikaanse merk Generals. Het gaat hierbij vooral om fabrikanten die met liefde een kwalitatief goed product maken. Hiervoor bezoeken wij regelmatig vakbeurzen (b.v. Frankfurter Messe), gaan we in overleg met fabrikanten en last but not least luisteren we naar de wensen van onze klanten. We vinden het leuk om een goed product te verkopen, maar we doen het tenslotte voor U. Heeft U tips over onbekende producten mail ons dan. Wie weet komt hier weer een mooi product voor de webshop uit!

 

Tweedehands producten

Naast nieuwe producten verkoopt Everycolor ook gebruikte kunstenaarsmaterialen. Zo komen de pigmenten in het assortiment uit voormalige verffabrieken en schildersvakscholen. Wij verkopen alleen pigmenten van uitstekende kwaliteiten. De andere gebruikte materialen komen uit restpartijen, aanbiedingen van fabrikanten, erfenissen en aankopen van particulieren. Maar altijd staat de kwaliteit van de producten voorop. Indien een artikel niet in nieuwstaat verkeerd is dit nadrukkelijk in de webshop aangegeven. Uiteraard is de mate van gebruik van invloed op de prijs.

Wilt u iets verkopen, stuurt u dan een e-mail met uw verzoek. Ook in materialen uit nalatenschappen zijn wij altijd geïnteresseerd. Indien gewenst ruimen wij het hele atelier van de overleden kunstenaar voor u op.

 

Adviezen

Wij helpen u graag bij de keuze van materialen. Bel of e-mail ons. Mochten we er via de e-mail of telefoon niet uitkomen dan kunt U op afspraak bij ons langskomen.

 

Workshops

Regelmatig organiseren wij workshops, de ene keer in samenwerking met een specifieke fabrikant, de andere keer in eigen beheer. De lessen worden in kleine groepjes in ons atelier gegeven. Buiten de reguliere workshops kunt u in overleg met een klein groepje vrienden of kennissen een gezellige workshop over een door u gewenste techniek houden.

 

Milieu

Ook wij denken aan het milieu. Uit deze milieuoverwegingen en omdat wij liever kleurpotloden verkopen dan kartonnen dozen, worden binnengekomen verpakkingen bij ons zo veel mogelijk hergebruikt. Dit betekent dat uw bestelling altijd heel goed beschermd verpakt wordt, maar misschien niet in een superluxe doos.

 

Geschiedenis

Everycolor is officieel van start gegaan begin 2016. Monique van Wensveen, autonoom kunstenaar, kwam tot de ontdekking dat voor de producten die zij op Marktplaats aanbood veel belangstelling was. Een eigen webshop diende de belangen van de klanten beter en zo ontstond het bedrijf Everycolor. De afgelopen jaren is Everycolor gestaag gegroeid en met het bedrijf ook de variëteit aan producten en het aantal personeelsleden.

 

Everycolor staat voor een kwalitatief goed product tegen een billijke prijs en met een goed advies!

 

About Everycolor

Since 2016 Everycolor sells artist materials: coloured pencils, pastels, paper, paint, drawing materials, graphics supplies, loose pigments, etc. of only A brands. We are one of the few in the Netherlands to sell Prismacolor Premier colored pencils individually and in sets. In addition, quality brands Unison and Sennelier for ink, soft and oil pastels. We charge the lowest price in the Netherlands for the ink, loose pencils from Faber Castell and the Sennelier products. Generals' charcoal and graphite pencils are considered to be among the very best and are only available from us in the Netherlands. Also J. Herbin and Wallace and Seymour can only be found at Everycolor.

Part of the range is fixed, but other items can only be available once. New items arrive every week.

Do you want advice or information, or are you looking for something that is not in the webshop? Call +31617772021 or +31182632082, or mail to info@everycolor.nl

 

Products

Of course we sell the well-known brands such as; Tombow, Conté a Paris, Derwent, Caran d Ache, Faber Castell, Unison, Sennelier, Panpastel, Stabilo and Prismacolor. When introducing new colors or new products from these manufacturers, we try to be the first to offer them on the Dutch market. But… we are also constantly looking for other less well-known artists' materials manufacturers in the Netherlands, such as the American brand Generals. This mainly concerns manufacturers who make a good quality product with love. For this we regularly visit trade fairs (e.g. Frankfurter Messe), we consult with manufacturers and last but not least, we listen to the wishes of our customers. We like to sell a good product, but after all we do it for you. If you have any tips about unknown products please email us. Who knows, this might be another great product for the webshop!

 

Second-hand products

In addition to new products, Everycolor also sells used artist materials. For example, the pigments in the range come from former paint factories and painting schools. We only sell pigments of excellent qualities. The other materials used come from stock lots, offers from manufacturers, inheritances and purchases from private individuals. But the quality of the products always comes first. If an article is not in new condition, this is explicitly indicated in the webshop. Of course, the amount of use affects the price.

If you want to sell something, please send an email with your request. We are also always interested in materials from estates. If desired, we will clean up the entire studio of the deceased artist for you

 

Opinions

We are happy to help you with the choice of materials. Call or e-mail us. If we are unable to resolve the problem by email, you can visit us by appointment.

 

Workshops

We regularly organize workshops, sometimes in collaboration with a specific manufacturer, other times in-house. The lessons are given in small groups in our studio. In addition to the regular workshops, you can hold a cozy workshop on a technique of your choice in consultation with a small group of friends or acquaintances.

 

Environment

We also think of the environment. Because of these environmental concerns and because we prefer to sell colored pencils over cardboard boxes, incoming packaging is reused as much as possible. This means that your order is always packed very well protected, but perhaps not in a super luxury box.

 

History

Everycolor officially started in early 2016. Monique van Wensveen, an autonomous artist, discovered that there was a lot of interest in the products she offered on Marktplaats. An own webshop served the interests of the customers better and that is how the company Everycolor was born. In recent years, Everycolor has grown steadily and with the company also the variety of products and the number of employees.

 

Everycolor stands for a high-quality product at a fair price and with good advice!

* * * * * * * * * *

Über Everycolor

Seit 2016 verkauft Everycolor Künstlermaterialien: Buntstifte, Pastellkreiden, Papier, Farben, Zeichenmaterial, Grafikbedarf, lose Pigmente usw. ausschließlich von A-Marken. Als einer der wenigen in den Niederlanden verkaufen wir Prismacolor Premier Farbstifte einzeln und in Sets. Außerdem die Qualitätsmarken Unison und Sennelier für Tusche, Soft- und Ölpastellkreiden. Für Faber Castell-Tinte, lose Bleistifte und Sennelier-Produkte verlangen wir den niedrigsten Preis in den Niederlanden. Die Kohle- und Graphitstifte von Generals gehören zu den absolut besten und sind in den Niederlanden nur bei uns erhältlich.  

Benötigen Sie Rat oder Informationen, oder suchen Sie etwas, das nicht im Webshop zu finden ist? Rufen Sie +31617772021 oder +31182632082 an oder schicken Sie eine E-Mail an info@everycolor.nl.

Produkte

Natürlich verkaufen wir die bekannten Marken wie Tombow, Conté a Paris, Derwent, Caran d'Ache, Faber Castell, Unison, Sennelier, Panpastel, Stabilo und Prismacolor. Wenn wir neue Farben oder neue Produkte dieser Hersteller einführen, versuchen wir, sie als Erste auf dem niederländischen Markt anzubieten. Aber... wir sind auch ständig auf der Suche nach anderen, weniger bekannten Herstellern von Künstlermaterialien, wie zum Beispiel die amerikanische Marke Generals. Dabei handelt es sich vor allem um Hersteller, die mit viel Liebe ein hochwertiges Produkt herstellen. Zu diesem Zweck besuchen wir regelmäßig Messen (z.B. die Frankfurter Messe), beraten uns mit Herstellern und hören nicht zuletzt auf die Wünsche unserer Kunden. Es macht uns Spaß, ein gutes Produkt zu verkaufen, aber wir tun es schließlich für Sie. Wenn Sie Tipps zu unbekannten Produkten haben, mailen Sie uns. Wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus ein weiteres tolles Produkt für den Webshop!

Gebrauchte Produkte

Neben den neuen Produkten verkauft Everycolor auch gebrauchte Künstlermaterialien. Die Pigmente im Sortiment stammen zum Beispiel aus ehemaligen Farbenfabriken und Malschulen. Wir verkaufen nur Pigmente von hervorragender Qualität. Die anderen gebrauchten Materialien stammen aus Restposten, Angeboten von Herstellern, Nachlässen und Ankäufen von Privatpersonen. Die Qualität der Produkte steht aber immer an erster Stelle. Wenn ein Artikel nicht neu ist, wird dies im Webshop ausdrücklich angegeben. Natürlich wirkt sich der Grad der Nutzung auf den Preis aus.

Wenn Sie etwas verkaufen möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Wir sind auch immer an Materialien aus Nachlässen interessiert. Bei Bedarf räumen wir das gesamte Atelier des verstorbenen Künstlers für Sie aus.

Beratung

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl von Materialien. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wenn wir per E-Mail oder Telefon keine Lösung finden, können Sie uns nach Vereinbarung besuchen.

Workshops

Wir veranstalten regelmäßig Workshops, manchmal in Zusammenarbeit mit einem bestimmten Hersteller, manchmal intern. Sie finden in kleinen Gruppen in unserer Werkstatt statt. Zusätzlich zu den regelmäßigen Workshops können Sie mit einer kleinen Gruppe von Freunden oder Bekannten einen unterhaltsamen Workshop zu einer Technik Ihrer Wahl veranstalten.

Umwelt

Wir denken auch an die Umwelt. Aus diesen Gründen und weil wir lieber Buntstifte als Pappkartons verkaufen, verwenden wir eingehende Verpackungen so oft wie möglich wieder. Das bedeutet, dass Ihre Bestellung immer sehr gut geschützt verpackt ist, aber vielleicht nicht in einer super-luxuriösen Schachtel.

Geschichte

Everycolor wurde Anfang 2016 offiziell gegründet. Monique van Wensveen, selbständige Künstlerin, stellte fest, dass die von ihr auf Marktplaats angebotenen Produkte auf großes Interesse stießen. Mit einem eigenen Webshop konnte sie den Interessen der Kunden besser gerecht werden und so wurde das Unternehmen Everycolor geboren. In den letzten Jahren ist Everycolor stetig gewachsen und mit ihm die Vielfalt der Produkte und die Anzahl der Mitarbeiter.

Everycolor steht für ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem fairen Preis und mit einem kompetenten Rat!

 

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.